Polityka jakości

Nadrzędnym i strategicznym celem ZPUH KORGIEL, jako producenta sprzętu medycznego, jest zapewnienie najwyższej jakości produkowanych urządzeń medycznych.

Miarą jakości podejmowanych działań jest uzyskanie pełnej satysfakcji klientów przy najmniejszym negatywnym oddziaływaniu procesów produkcyjnych na środowisko naturalne.

Celem jakościowym ZPUH KORGIEL jest produkcja i dostarczanie urządzeń medycznych, które:

 • spełniają potrzeby i oczekiwania klientów,
 • są nowoczesne, niezawodne i bezpieczne,
 • są wykonane w oparciu o sprawdzone technologie z zastosowaniem materiałów i surowców o wysokiej i potwierdzonej jakości,
 • są wykonywane w monitorowanych i efektywnych procesach spełniających wymagania ochrony środowiska naturalnego,
 • są konkurencyjne cenowo i zapewniają optymalizację efektów ekonomiczno-finansowych firmy,
 • spełniają wymagania ustawowe i wynikające z przepisów,
 • są dostarczane w uzgodnionych terminach.

W celu realizacji powyższej Polityki Jakości:

 • analizowane są potrzeby rynku oraz badana jest satysfakcja klientów,
 • nawiązywana jest ścisła współpraca z dostawcami i klientami,
 • zapewnione jest bezpieczeństwo medyczne, higieniczne i techniczne urządzeń medycznych wobec użytkowników, pacjentów oraz osób trzecich,
 • prowadzone są ciągłe doskonalenia procesów produkcyjnych oraz metod pracy poprzez wdrażanie nowych technologii oraz modernizację wyposażenia produkcyjnego i pomiarowego,
 • dokonywane są systematyczne przeglądy Systemu Zarządzania Jakością i prowadzony jest proces ciągłego doskonalenie dla zapewnienia deklarowanego poziomu jakości produkowanych urządzeń,
 • podnoszone są kwalifikacje zatrudnionego personelu za pomocą systematycznych szkoleń, na każdym szczeblu organizacyjnym, zwiększając świadomość, motywację i zaangażowanie w realizację celów jakościowych,
 • budowana jest pozycja rynkowa firmy, jako profesjonalnego wytwórcy i wiarygodnego partnera dla współpracujących z firmą Klientów.

Kierownictwo firmy ZPUH KORGIEL stwarza wszelkie warunki, aby nazwa Firmy kojarzyła się z rzetelnością, terminowością i profesjonalizmem oraz zapewnia, że realizacja powyższej Polityki Jakości jest przedmiotem stałej troski i zaangażowania wszystkich pracowników. Ponadto Kierownictwo zapewnia organizację, środki techniczne i ekonomiczne niezbędne do osiągnięcia celów jakościowych oraz aktywnie uczestniczy w realizacji powyższej Polityki.

Kierownictwo firmy ZPUH KORGIEL jest odpowiedzialne za przyjęcie, wdrożenie i utrzymanie skuteczności Polityki Jakości oraz jej uszczegółowienie tak, aby zadeklarowane cele jakościowe zostały w pełni osiągnięte.

Cele Polityki Jakości znają wszyscy pracownicy i przyjmują odpowiedzialność za ich wdrożenie.

Politykę niniejszą, ustanowiono dnia 19.03.2018.